0% navýšení úvěrů pro financování strojů Yanmar
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Propojená stavba od Construction SITECH CZ zvyšuje firmám konkurenceschopnost a zisky

Zveřejněno: 19. 12. 2022

S přihlédnutím k rekordní inflaci i nejistotě panující v oblasti dodávek energií řeší stále více dodavatelů staveb, jak optimalizovat své náklady a zvýšit konkurenceschopnost na trhu. Základní otázkou je, jak prováděné stavební práce zefektivnit, aby přinesly kýžený zisk. Kde najít úspory? Jedním z osvědčených řešení je investovat do moderních technologií Trimble. Vysvětlím vám proč.

Díky systému propojené stavby Trimble se vaše firma stane silnější a konkurenceschopnější.

Ze zkušenosti vím, že spousta stavebních firem bývá překvapena, kolik peněz lze ušetřit na materiálu, dopravě, geodetických pracích nebo tím, že budou svůj strojový park provozovat maximálně efektivně. Využíváním moderních technologií Trimble se prokazatelně zvyšuje konkurenceschopnost a zisky, přičemž finanční návratnost investice je velmi rychlá (u některých firem může jít jen o jeden rok).

Koncept, o němž je řeč, se nazývá Propojená stavba (Trimble Connec ted Site). Můžeme si ho představit jako soubor technologií, díky kterým lze provádět velmi přesné terénní úpravy bez víceprací a eliminovat tak chyby způsobené lidským faktorem. Propojená stavba se skládá z několika vzájemně provázaných oblastí, kterým se budu podrobněji věnovat v následujících odstavcích.

Měřické a kontrolní systémy

Potřebujete zaměřit terén a spočítat kubaturu přemisťovaného materiálu za pomoci GPS roveru, totální stanice nebo dronu? Potřebujete vytyčit zasypanou šachtu nebo poškozený kolík s výškovou značkou? Nevíte, jaký je spád, obvod nebo plocha dané stavby? Chcete se přesvědčit, jestli váš subdodavatel odvedl práci v požadovaných přesnostech a zda fakturace odpovídá skutečnosti? Tyto činnosti už dnes nemusejí být jen výsadou geodetických firem. Většinu geodetických a kontrolních prací si dnes totiž můžete provádět sami, a to právě díky měřickým a kontrolním systémům společnosti Trimble, které byly vyvinuty tak, aby dokázaly zjednodušit jednotlivé pracovní kroky, zvýšily produktivitu přímo v terénu a zkrátily prostoje v jednotlivých fázích stavebního procesu. Systémové řešení Propojené stavby navíc v reálném čase zajišťuje neustálý obousměrný přenos dat mezi kanceláří a stavbou.

Provádějte úpravy terénu napoprvé bez předělávek a minimalizujte chyby způsobené lidským faktorem!

Propojená stavba Trimble vám k tomu poskytne následující technologie:

  • Systémy pro měřické a kontrolní práce na stavbě včetně dronů.
  • Nivelační systémy pro řízení stavebních strojů.
  • Management stavebních strojů.
  • Virtuální propojení všech uvedených stavebních činností.

Nivelační systémy pro řízení stavebních strojů

Mezi klíčové nástroje, které snižují provozní náklady a zvyšují přesnost zemních prací, patří nivelační systémy pro řízení stavebních strojů. Ty automaticky udržují pracovní nástroj (radlici, frézovací válec, hladicí lištu apod.) stavebního stroje v požadované výšce a příčném spádu.

V dnešní době již řada výrobců stavební techniky dodává stroje, jež jsou přímo z výrobního závodu vybaveny přípravou pro instalaci nivelačního systému Trimble. Pro uživatele to znamená, že pokud budou používat stroje s předpřípravou, mohou nivelační systém velmi snadno přemístit z jednoho stroje na druhý bez ohledu na výrobce. Díky tomu, že Trimble nabízí nivelační systém určený pro řízení v režimu 2D i 3D, jejž je možné použít u grejdrů, dozerů, skrejprů, silničních fréz, finišerů a válců, může být investice do tohoto systému ještě efektivnější.

Jak jsem již uvedl, nivelační systémy můžeme rozdělit do dvou kategorií. Tou první jsou 2D (konvenční) nivelační systémy, které pracují podle předem dané fyzické referenční roviny, již může vytvářet rotační laser, nivelační lanko, obrubník nebo srovnaná vrstva. Jejich nevýhodou je to, že v případě stavebních projektů s průběžně se měnícím podélným a příčným spádem dochází ke zbytečně vysokým nákladům na geodetické a kontrolní práce a ke zvyšování odchylek kvůli kopírování a načítání nepřesností. Proto se dnes vzhledem ke svým přednostem mnohem více používají 3D nivelační systémy. Ty pracují podle vloženého digitálního modelu upravovaného terénu. K určení přesné pozice pracovního nástroje se používá satelitní navigace nebo univerzální motorizovaná totální stanice určená pro řízení stavebních strojů. Tyto dva systémy se liší v přesnosti práce. Satelitní systém pracuje s přesností ±2 cm, kdežto systém řízený univerzální totální stanicí, který je používán pro velmi přesné práce, dosahuje přesnosti ±3 mm.

Virtuální propojení stavebních činností – Trimble WorksManager

WorksManager bezdrátově propojuje kancelář a stavbu, čímž urychluje mnoho pracovních úkonů, například:

  • Eliminuje čas potřebný na přejezdy mezi kanceláří a stavbou.
  • Stavbyvedoucí si mohou snadno ověřit, zda je při práci s digitálními modely použita aktuální verze dat.
  • WorksManager dává tvůrcům digitálních dat jistotu, že jsou jimi prováděné změny v datech zohledněny a aplikovány.
  • WorksManager dokáže z vaší rádiové GNSS referenční stanice udělat internetovou referenční stanici, čímž umožňuje použití strojů se systémy 3D GPS ve vzdálenějších lokalitách stavby.

U 3D systému se zjišťuje přesná pozice pracovního nástroje v kartézských souřadnicích X, Y, Z, která je porovnána s požadovanou hodnotou určenou v digitálním modelu projektovaného terénu, jenž je uložen v řídicí jednotce instalované v kabině stavebního stroje. Pokud je detekována jakákoli odchylka od požadované výšky nebo příčného spádu, hydraulický systém stroje automaticky nastaví pracovní nástroj do projektované výšky a příčného spádu. V současné době umějí 3D nivelační systémy řídit automaticky nejenom výšku a příčný sklon, ale i směr pojezdu stroje (finišery, dozery, válce) a u finišerů i šířku pokládané vrstvy!

S využíváním 3D nivelačních systémů můžete zvýšit produktivitu stroje až o 300 procent, snížit jeho opotřebení a spotřebu PHM. Zanedbatelné nejsou ani úspory nákladů na materiál a geodetické práce. S těmito informacemi jsou sice stavební firmy dostatečně obeznámeny, nicméně v současné době existují technologie, které umožňují dále rozšiřovat a propojovat nivelační, kontrolní a měřické systémy přímo s kanceláří.

Trimble WorksOS aneb Data o produktivitě v reálném čase

Trimble WorksOS je operační systém na cloudové platformě. Zajišťuje 3D monitorování produktivity a poskytuje přehled o postupu prací v reálném čase v porovnání s plánem. Vedení firmy a stavbyvedoucím tak slouží jako nástroj k dosažení maximální efektivity práce. Software účinně a konzistentně provádí výpočty v reálném čase, pomáhá k pochopení skutečného pracovního postupu a proaktivně provádí úpravy, aby byl dodržen rozpočet a harmonogram.

Další aplikací z rodiny Propojené stavby je WorksOS – platforma pro sledování stavebních strojů a analýzy dat získaných mapováním samotných strojů. Pomocí těchto aktuálních dat pak můžete mimo jiné sledovat zbývající či dokončenou práci jednotlivých strojů pro libovolně zvolenou oblast a čas.
Další aplikací z rodiny Propojené stavby je WorksOS – platforma pro sledování stavebních strojů a analýzy dat získaných mapováním samotných strojů. Pomocí těchto aktuálních dat pak můžete mimo jiné sledovat zbývající či dokončenou práci jednotlivých strojů pro libovolně zvolenou oblast a čas.

Stavební stroje (rýpadla, dozery, grejdry, válce, finišery, silniční frézy apod.), které využívají moderní 3D technologie, mohou přenášet produktová a jiná data přímo ze stavby do kanceláře a naopak. To znamená, že například stavbyvedoucí může ze své kanceláře okamžitě zjistit, na jaké stavbě se daný stroj nachází, jakou konstrukční vrstvu právě srovnává, jaká plocha již byla upravena a do jaké výšky a kolik kubíků bylo odtěženo nebo dosypáno.

Ukázky výstupu ze systému Tribmle WorksOS pro grejdr.
Ukázky výstupu ze systému Tribmle WorksOS pro grejdr.

Vybavíme-li 3D nivelačním systémem kupříkladu hutnicí válec, můžeme kontrolovat průběh zhutňovacích prací a zamezit nepotřebným přejezdům, které způsobují nadměrné zhutnění materiálu. Požadovaného stupně zhutnění dosáhneme výrazně rychleji, přesněji a s minimem potřebných pojezdů. Materiálové anomálie zhutněné vrstvy (materiálově slabá místa, blokády) jsou systémem včas rozeznány a mohou být odstraněny, popřípadě znovu zhutněny, a to ještě předtím, než dojde k nákladnému dokončení. Dokonce budeme-li řídit válec univerzální totální stanicí, můžeme v reálném čase přímo z kanceláře pozorovat, jaká je výsledná výška zhutněné plochy v milimetrech.

Díky obousměrnému přenosu dat se dají velice dobře organizovat dodávky materiálu a postup prací nebo přesun stavebních strojů. V řídicích jednotkách stavebních strojů jsou mimo jiné každých pět minut aktualizovány veškeré digitální modely, podle nichž stroje pracují. V případě, že by aktuální data neměly k dispozici, již hotové úseky by se musely přepracovat, s čímž pochopitelně souvisí zvýšení celkových nákladů. A právě tomu lze díky Propojené stavbě od společnosti Trimble předejít.

Automatický přenos dat do strojů a zpět zajišťuje Trimble WorksManager. Na snímku obrazovky je mapa s pozicemi techniky v rámci staveniště.
Automatický přenos dat do strojů a zpět zajišťuje Trimble WorksManager. Na snímku obrazovky je mapa s pozicemi techniky v rámci staveniště.

Závěrem

Díky tomu, že jsou všechna data projektu a další informace dostupné na centrálním serveru, dokáže Propojená stavba to, co žádný jiný řídicí informační systém ve stavebním průmyslu: propojit lidi, pracoviště a stavební stroje. Každá stavební firma může poskytnout přístup interním i externím uživatelům, přičemž lze nastavit různé úrovně přístupu – jak propartnery projektu, tak pro hostující účastníky, jako jsou technici, subdodavatelé, dodavatelé, pracovníci vedení nebo investoři. Jednotliví účastníci pak mohou komunikovat a spolupracovat nezávisle na sobě z místa, kde se právě nacházejí.

Propojená stavba vám umožní vidět do všech zákoutí vašeho provozu. Rovněž zvýší přehlednost vašich projektů a zajistí tak otevřenější komunikaci s vašimi partnery a klienty. Vzhledem k tomu, že veškerá komunikace a všechny informace jsou zaznamenávány a ukládány, pomáhá Propojená stavba předcházet nedorozuměním, určuje odpovědnost za jednotlivé úkony a také umožňuje případné řešení konfliktů. Díky tomu se vaše firma stane silnější a konkurenceschopnější.

Autor: Ing. Pavel Dostál1)
Foto: Construction SITECH CZ

1) Jednatel společnosti Construction SITECH CZ, s. r. o.

Tématické tagy

Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.

Přečtěte si také

 

Nové

UNICONTROL: Automatické 3D nivelace pro dozery a 3D nivelace pro rýpadla

Zveřejněno 1.3. 3D nivelační systémy dánského výrobce UNICONTROL nejsou na našem trhu zase tak dlouho. Přesto si z něj prostřednictvím tuzemského dealera, společnosti MACHINE CONTROL CZ, už ukrojily nemalou část a získávají stále více na popularitě i u majitelů… celý příspěvek

Financování strojů Yanmar s 0% navýšením prodlouženo

Zveřejněno 9.2. Společnost ASbud Česká Republika s.r.o., oficiální prodejce stavebních strojů Yanmar, nabízí možnost výhodně financovat nákup stroje s 0% navýšením až do konce března tohoto roku. Akce se vztahuje na skladové stroje Yanmar a na všechny nové stroje… celý příspěvek

Rýpadlo Cat 308 Next Gen Tomáše Chmelaře ukazuje hranice možného

Zveřejněno 31.1. Výkladní skříň několika výrobců a bezkonkurenčně jedno z nejlépe vybavených rýpadel, které jsme za poslední roky naživo viděli. Řeč je o osmitunovém pasovém rýpadle Cat 308 Next Gen, které dělá od letoška radost Tomášovi Chmelařovi v podhůří Beskyd.… celý příspěvek