Dnes je 15.12. – svátek slaví Radana , Radan

Změny v českém horním právu v období od března 2017 do srpna 2017

Zveřejněno: 29. 10. 2017

V období od března 2017 do srpna 2017 se dočkalo české horní právo několika dílčích novelizací. Novelizovány byly jak zákony spadající do oblasti horního práva, tak i předpisy tyto zákony provádějící, konkrétně vyhlášky. Ve většině případů se jednalo o završení rozsáhlejších, často již dříve zahájených legislativních procesů a de facto o doplnění souvisejících novelizací, v jednom případě pak šlo o novelu vyvolanou potřebami praxe a prováděnou na jiných novelizačních akcích nezávisle.

Vyhláška č. 75/2017 Sb.

Dne 13. března 2017 byla v částce č. 27 Sbírky zákonů publikována vyhláška č. 75/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb. Vyhláška byla zpracována Českým báňským úřadem. Účinnosti nabyla tato vyhláška dnem 1. června 2017.

Z hlediska rozsahu se nejedná o novelizaci nijak objemnou. Vyhláška č. 75/2017 Sb. čítá celkem tři články; její článek I. se dělí na devět bodů, články II. a III. se vnitřně již nijak nečlení a jsou samostatnými ustanoveními. Hlavním tématem, kterému se vyhláška věnuje, je specifikace oblastí působnosti projektantů instalací strojních zařízení. Projektant instalací strojních zařízení je odbornou kvalifikací, kterou nacházíme nejen ve vyhlášce č. 392/2003 Sb.; setkáváme se s ní také ve vyhlášce č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů. Až do vydání vyhlášky č. 75/2017 Sb. však nikde nebyly jednoznačně stanoveny požadavky na obsah a ostatní náležitosti projektů, které odborníci s uvedenou kvalifikací zpracovávají. Tento nedostatek vyhláška č. 75/2017 Sb. napravuje.

Kromě otázky projektantů strojních zařízení si pak uvedená novela klade za cíl zvýšení právní jistoty adresátů práva i orgánů vrchního dozoru, a to tím, že odstraňuje také některé dílčí nepřesnosti, které bránily jednoznačné aplikaci vyhlášky č. 392/2003 Sb.

Vyhláška č. 75/2017 Sb. je příkladem vyhlášky reagující na poznatky a zkušenosti, které orgány státní báňské správy získaly v rámci své kontrolní činnosti, zejména pokud se jednalo šetření mimořádných událostí, úrazů apod. Její vydání přímo nesouvisí s žádnými jinými novelizacemi horních předpisů.

Zákon č. 183/2017 Sb.

V částce č. 66 Sbírky zákonů byl vyhlášen dne 28. června 2017 zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Naprostá většina ustanovení uvedeného zákona nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, u několika málo ustanovení byla účinnost stanovena na den 1. srpna 2017 a na den 1. ledna 2018. Jedná se o velice rozsáhlou právní úpravu, která čítá celkem dvě stě padesát dva částí; celá částka č. 66 Sbírky zákonů je vytištěna na 192 stránkách.

Vydání zákona č. 183/2017 Sb. je spojeno se zásadní změnou správního trestání v České republice, o které je tudíž nutno se rovněž zmínit. Páteřním dokumentem této změny je zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; tento zákon zavádí mj. jednotné označení protiprávního jednání ve správním právu, a to termínem „přestupek” (je přitom lhostejné, zda byl spáchán osobou právnickou nebo fyzickou). Zároveň zákon č. 250/2016 Sb. (kterým je mj. zrušen i dosavadní přestupkový zákon č. 200/1990 Sb.) obsahuje také ucelenou procesní úpravu pro projednávání přestupků. Účinnost zákona č. 250/2016 Sb. byla stanovena na den 1. července 2017.

Protože právní úprava správního trestání v České republice, pokud se jedná o vymezení skutkových podstat jednotlivých deliktů, byla a je z velké části rozptýlena do jednotlivých speciálních zákonů, bylo potřeba jejich texty přizpůsobit institutům a terminologii zákona č. 250/2016 Sb. Nástrojem, který má toto přizpůsobení zajistit, je právě zákon č. 183/2017 Sb.

Zákon č. 183/2017 Sb. zasahuje do všech základních předpisů horního práva, jeho

a) část pátá se týká změny zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

b) část šestá mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

c) část sedmá je o změně zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,

d) část sto devadesátá třetí je věnována změně zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,

e) část dvě stě dvanáctá řeší novelu zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů,

f) část dvě stě dvacátá novelizuje zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,

g) část dvě stě třicátá první obsahuje novelizaci zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin).

Změny samotné nejsou příliš rozsáhlé a mají všechny podobný charakter. Mírně odlišná je v tomto kontextu novela horního zákona, kdy se do zákona č. 44/1988 Sb. převádí někdejší přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství, jež obsahoval § 39 zákona č. 200/1990 Sb. Od r. 2008 tyto přestupky projednávaly obecní úřady, od 1. července 2017 jsou k jejich projednávání příslušné obvodní báňské úřady.

Vyhláška č. 216/2017 Sb.

Dne 21. července 2017 byla v částce č. 79 Sbírky zákonů vydána vyhláška č. 216/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. Vyhláška, připravená v gesci Českého báňského úřadu, byla předsedou Českého báňského úřadu signována dne 10. července 2017. Účinnosti nabyla vyhláška č. 216/2017 Sb. dnem 1. srpna 2017.

Vyhláška č. 216/2017 Sb. je poměrně rozsáhlým právním předpisem, jehož objemnost je zapříčiněna mj. i tím, že obsahuje novelizaci dvou vyhlášek současně. Vnitřně se předpis člení na čtyři části a částka č. 79 Sbírky zákonů má celkem 16 stran. Vydání této vyhlášky do značné míry souvisí s nedávnými novelizacemi předpisů z oblasti výbušnin, konkrétně s novelou zákona č. 61/1988 Sb. (provedenou zákonem č. 451/2016 Sb.) a s novelou vyhlášky č. 99/1995 Sb., která byla provedena vyhláškou č. 12/2017 Sb.

Cílem vyhlášky č. 216/2017 Sb. bylo hlavně zvýšení vzájemných vazeb mezi právními předpisy upravujícími výrobu a zpracování výbušnin na straně jedné, a předpisy upravujícími nakládání s municí a se střelivem na straně druhé. Dalším cílem vyhlášky bylo právní úpravu v uvedených oblastech zpřehlednit. Na základě vyhlášky č. 216/2017 Sb. se též upřesňuje klasifikace výbušnin, a to tak, aby byly zohledněny metody zkoušení spojené s Úmluvou ADR a aby byla tato klasifikace sjednocena s vyhláškou č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin.

Kromě výše uvedených otázek novelizace rovněž řeší podmínky pro tvorbu provozní dokumentace, a to takovým způsobem, aby dotčené ekonomické subjekty byly co nejméně zatěžovány při současném zachování vysokého standardu ochrany všech dotčených osob. Rovněž dochází k vypuštění nebo upřesnění těch ustanovení obou novelizovaných vyhlášek, která z důvodu nejasnosti působila problémy při praktickém naplňování těchto vyhlášek.

Zákon č. 225/2017 Sb.

Dne 31. července 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o velice rozsáhlou právní úpravu, která má 46 částí a novelizuje několik desítek zákonů. Účinnosti nabývá zákon č. 225/2017 Sb. dnem 1. ledna 2018.

Základním motivem pro vydání tohoto zákona byla novelizace stavebního zákona, prováděná s cílem zefektivnit procesy probíhající podle stavebního zákona. Tato novelizace si pak vyžádala i změny jiných zákonů, zejména zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo zákona o ochraně přírody a krajiny. Určité změny doznal - v otázce požadavků na závazné stanovisko - i správní řád.

Z předpisů spadajících do oblasti horního práva byly zákonem č. 225/2017 Sb. novelizovány celkem tři zákony, a to horní zákon, geologický zákon a zákon o těžebních odpadech.

Novelizace horního zákona (tj. část čtvrtá zákona č. 225/2017 Sb.) se týká převážně § 19 horního zákona, do něhož se vkládá nový odstavec 3. Podle tohoto nově zavedeného ustanovení ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury, které mají být umístěny v chráněném ložiskovém území, uplatňuje závazné stanovisko (z hledisek podle § 19 odst. 1 horního zákona) Český báňský úřad, který je rovněž dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu energetické infrastruktury. Související novelizace § 33 odst. 7 horního zákona pak mezi řízení, u nichž se rozpory neřeší podle § 33 horního zákona, nýbrž podle správního řádu, přidává i společné územní a stavební řízení podle stavebního zákona.

Pátá část zákona č. 225/2017 Sb. je novelizací zákona geologického. Jedná se o stručnou novelizaci, kdy se do § 13 geologického zákona doplňuje kompetence pro Ministerstvo životního prostředí být dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury, a do § 25 se doplňuje zpřesňující ustanovení o tom, že za územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební povolení se považuje též společné územní a stavební řízení a společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona

Změna zákona o těžebních odpadech (část třicátá osmá zákona č. 225/2017 Sb.) je oproti novelizaci horního i geologického zákona rozsáhlejší. Několika menších změn doznávají §§ 8, 17, 20 a 22 zákona o těžebních odpadech. Jako celek je novelizován § 6 zákona č. 157/2009 Sb., kde dochází ke zpřesnění povolovacích kompetencí obvodních báňských úřadů na straně jedné a stavebních a dalších úřadů na straně druhé, pokud se jedná o stavby úložných míst. Rovněž se doplňuje vymezení toho, co se nepovažuje za stavbu úložného místa.

Závěr

Patrně nejrozsáhlejším zásahem do horního práva, k němuž došlo v období mezi březnem až srpnem 2017, bylo vydání zákona č. 183/2017 Sb., kdy byly změněny prakticky všechny zákony spadající do oblasti českého horního práva. Další významná novelizace je spojena se zákonem č. 225/2017 Sb., na jehož základě došlo k důležitým změnám v právu stavebním, v právu životního prostředí, v právu správním a rovněž i v právu horním.

Vyhláška č. 75/2017 Sb. byla primárně reakcí na potřeby praxe a velmi úzce souvisela se zkušenostmi, které v oblasti technických zařízení získaly orgány státní báňské správy v uplynulých letech; její vydání nebylo spojeno s žádnými jinými legislativními aktivitami. Oproti tomu vyhláška č. 216/2017 Sb. velmi úzce souvisí s novelizacemi předpisů o výbušninách, k nimž došlo v nedávné minulosti, konkrétně s novelizací zákona č. 61/1988 Sb. provedenou zákonem č. 451/2016 Sb., a s novelizací vyhlášky č. 99/1995 Sb. provedenou vyhláškou č. 12/2017 Sb. Vyhláška č. 216/2017 Sb. tak pomáhá dotvářet přesnější právní rámec normativní regulace nakládání s výbušninami.

¹) Redakčně upravila Jitka Shrbená
Autor: PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.¹)
Foto: Shutterstock

Nové

Budoucnost úklidových technologií má jméno COMAC. Mimořádně účinný zametač CS 140 T EU6 si poradí bez vody

Zveřejněno 14.12. Společnost MTM Tech s.r.o. uvádí na český trh dvě novinky předního výrobce úklidové techniky COMAC, které zcela jistě zaujmou odbornou i laickou veřejnost. Důvodem očekávaného zájmu je patentovaná technologie pro čištění komunikací TwinAction System… jít na článek

Dotační program na stavební techniku

Zveřejněno 13.12. Chystáte se pořídit novou stavební techniku anebo o těchto investicích uvažujete? Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí dotační program na podporu rozvoje malých a středních podnikatelů. Řadě… jít na článek

Traktorbagr Cat 444F s úpravami, nad kterými zůstává rozum stát

Zveřejněno 11.12. Na konci roku jsme pro vás v časopise Stavební technika připravili hned několik novinek. Jednou z nich je nová rubrika Vaše technika, kde bychom rádi představovali zajímavé stroje našich čtenářů. První stroj, který vám dnes představíme, je rýpadlo… jít na článek