Dnes je 15.12. – svátek slaví Radana , Radan

Setkávání hornických měst

Zveřejněno: 20. 10. 2017

Sotva bychom mezi účastníky Setkání hornických měst v Příbrami, psal se rok 1997, (jeden ze smutného období, kdy bylo velmi citelně vnímáno uzavírání jedné z kapitol českého rudného hornictví) našli jediného, který by věřil ve větší počet repríz. A přece!

Síla vlivu centra dobývání rud a síla osobností Kolomana Iványiho, Josefa Bernarda, Miroslava Šťastného a dalších nadšenců se zasloužila o pokračování v Krásně na Sokolovsku, Zlatých Horách, v Plané u Mariánských Lázní společně s obcí Drmoul (tam byla překonána krize „Jak dál...?”). Díky erudovanosti představitelů hornických a hutnických spolků a pochopení představitelů měst se před každým dalším Setkáním objevovala vyšší číslice, vyšší číslo. O pořadatelství Setkání se začala ucházet další královská horní města i města s hornickou a hutnickou tradicí. Průvody horníků, nedílná součást Setkání, již pochodovaly Rudolfovem u Českých Budějovic, dvakrát Ostravou, dvakrát také Stříbrem, loni již potřetí Příbramí, Mostem, Sokolovem, Horním Slavkovem, Kladnem, Českým Krumlovem, Jihlavou, Havířovem, Chodovem u Karlových Varů a letos, také podruhé, Chomutovem. A to po druhé bylo již po jedenadvacáté.

Vše chce svůj čas, vytrvalost. Zpočátku byla Setkání více záležitostí místních spolků za podpory měst. Města si, po několika vydařených Setkáních, začala uvědomovat historický i současný význam hornictví, dříve pro království, nyní pro stát, začala projevovat úctu k namáhavé, rizikové práci, úctu ke stovkám obětí hornické práce. Postupně se města stala těmi hlavními pořadateli. Podporovateli myšlenky setkávání, důležitosti zachovávání tradic. Místním spolkům sice velikost podílu na organizaci a zdaru akce neubyla, ale přece jenom se jim ulevilo.

Mezníky ve spolupráci spolků, společností, nadací a kooperaci jejich akcí byly následující události

Dne 10. listopadu 2005 se sešli zástupci osmi zájmových organizací, aby začali tvořit zásady pro založení Sdružení spolků, společenství, cechu a nadace. Roční práce vyústila nakonec ve vytvoření stanov a smlouvy o Sdružení a jejich podepsání zástupci oněch osmi subjektů dne 15. listopadu 2006 v prostorách sokolovského zámku.

Impulzem pro tuto iniciativu byla účast zástupců Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les a Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most na valné hromadě Sdružení evropských horníků a hutníků v bavorském Sulzbach – Rosenbergu. Tam vyvstala nutnost vytvořit v České republice odpovídajícího partnera pro spolupráci na mezinárodní úrovni.

Na základě výsledků jednání Sdružení 15. listopadu 2006 pak předsedající Sdružení 29. listopadu 2006 vstoupil do jednání s prezidentem evropského Sdružení a zahájil tak novou etapu spolupráce českých hornických a hutnických spolků na mezinárodní úrovni. Nedlouho po vzniku Sdružení bylo zřejmé, že forma registrovaného občanského sdružení bude pro činnost a autoritu sdružených spolků výhodnější, a proto bylo dne 24. dubna 2009 rozhodnuto o přeměně volného Sdružení na Sdružení hornických a hutnických spolků ČR (SHHS ČR) a registrovat toto Sdružení na Ministerstvu vnitra ČR.

Po schválení stanov pak tato registrace byla provedena dne 23. července 2009 a od té doby má SHHS ČR svoje identifikační číslo – IČO 22840711.

Hlavní cíle SHHS ČR

Vyhledávání a oživování historických a hornicko – hutnických událostí, zvyků, tradic a propagace spolkové činnosti členů Sdružení v České republice a v zahraničí, spolupráce s městy a obcemi v přípravě a realizaci jednotlivých ročníků Setkání hornických měst a obcí ČR, organizace a udílení cen Český Permon.

SHHS ČR má své předsednictvo volené na tříleté období, v současné době pracující ve složení: předseda Ing. Miroslav Šťastný (Příbram), 1. místopředseda Ing. Zdeněk Brázda, PhD. (Chomutov), 2. místopředseda Ing. Josef Gavlas (Ostrava), výkonný tajemník Ing. Pavel David (Příbram), hospodář Helena Tomšovská (Příbram).

Revizní komise je tříčlenná.

Valná hromada SHHS ČR se koná dvakrát ročně na různých místech ČR. Na jarním zasedání je rozhodováno o udělení cen Český Permon v pěti kategoriích.

  1. Kategorie Hornický folklór.
  2. Kategorie Záchrana technických památek.
  3. Kategorie Počin roku.
  4. Kategorie Celoživotní dílo.
  5. Kategorie Mimořádná cena pořadatele Setkání hornických a hutnických měst a obcí v příslušném roce.

S přibývajícími léty existence Sdružení a pronikání informací o jeho činnosti rozrůstal se i počet jeho členů. Dnes jej tvoří 25 stálých členů z celé ČR – od Sokolova po Ostravsko – to východně od Greenwiche, a od Českého Krumlova po Trutnovsko v poledníkovém směru.

Nebylo by férové nezmínit se o existenci mnoha dalších subjektů v celé ČR činných samostatně ve stejné oblasti zájmů. I ony se účastní akcí pořádaných členy Sdružení a jsou na nich vítány. Výborně si vedou ve Stříbře, daří se spolkům v Krušných horách a Podkrušnohoří (Jáchymov, Hřebečná, Měděnec, Mikulov, Chodov u Karlových Varů, Nové Sedlo na Sokolovsku, Sokolov...), úspěšní a známí jsou Zlatokopové, obdiv patří Kutnohorskému Stříbření...

Sdružení vydává k začátku každého kalendářního roku přehled (kalendář) akcí připravovaných členskými spolky, společnostmi, kroužky, nadacemi. Přehled je doplňován o významné akce celostátního charakteru a to jak v ČR, tak ve Slovenské republice (Setkání měst), Skok přes kůži, případně o významné akce v sousedních zemích na která přijdou pozvání a na Setkání evropských hornických a hutnických měst (jsou pořádána nepravidelně).

SHHS ČR je členem VEBH – Evropského sdružení hornických a hutnických spolků sdružujících 8 národních institucí ze SRN, ČR, SR, Polska, Maďarska, Rakouska, Nizozemí a Slovinska. Předsednictvo tvoří zástupci SRN, Rakouska, ČR.

Formou vzájemně výhodného členství spolupracuje SHHS ČR se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu a s Těžební unií.

V rámci VEBH je velmi dobrá a stále se rozvíjející spolupráce se sdruženími zemí „Visegrádské čtyřky”. Přímo bratrská je spolupráce se slovenskými kamarády, která se rozvinula až na mezispolkovou.

Slovenským kamarádům se myšlenka setkávání hornických měst a obcí zalíbila natolik, že je pořádají také. Letos uspořádali první jubilejní – desáté.

21. Setkání hornických měst a obcí

Letošní, 21. Setkání hornických měst a obcí ČR hostilo podruhé Statutární město Chomutov. Bylo uspořádáno souběžně se Slavnostmi města Chomutova ve dnech 16. až 18. června. Slavnostně zahájeno bylo v podvečer 16. června v Městském divadle přivítacími slovy primátora JUDr. Marka Hrabáče, generálního ředitele a předsedy představenstva Severočeských dolů a.s. Ing Ivo Pěgřímka, Ph.D., perkmistra (předsedy) SHHS ČR Ing. Miroslava Šťastného. Důstojnost celému aktu dodalo společné vystoupení pěveckých sborů – Spevokolu Haliar ze Starých hor (u Banské Bystrice) a místních – Hlaholu a Nahlas. V mluveném slově průvodce večerem byli hosté zasypáni informacemi o historii hornictví a hutnictví v místě konání a jeho nejbližším okolí, o historii, bohatství a výjimečnosti celých Krušných hor.

Druhý den Setkání byl zahájen doslova impozantním, tisícihlavým průvodem městem tvořeným delegacemi spolků z celé České a Slovenské republiky, primátory a starosty hornických měst, spolků ze sousedního Saska a přátel z Polska. Připojily se nejrůznější zájmové organizace z celého města – sportovci, soubory národnostních menšin v krojích, zpestřením byly vtipně vystrojené alegorické vozy, do pochodu hrály hornické kapely Severočeských dolů a partnerského města Annaberg – Buchholz, dudácká kapela z Mostu, exceloval opět Spevokol Haliar ze Slovenska. Slovenskou delegaci vedl předseda Združenia baníckych a hutnických cechov Slovenska Ing. Erich Sombathy. Zájem Ministerstva kultury ČR o hornické tradice jako součást národních tradic naší země projevila aktivní účast náměstkyně ministra kultury ČR PhDr. Anna Matoušková. Průvod vyvrcholil dekorováním praporů stužkami 21. Setkání hornických a hutnických měst ČR. Dekorováno bylo na 60 (!) praporů a zástav. Tolik zúčastněných bylo spolků, měst a obcí.

Odpolední program působivým slovem zahájila paní Marie Hipská při aktu odhalení sochy patrona českých horníků sv. Prokopa. Odhalení netradičně pojaté sochy byla osobně přítomna autorka paní Jitka Kůsová – Valevská. Chybět nemohl mimořádný ochránce hornických tradic, nositel shodného jména, Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., donedávna dlouholetý pedagog na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Sochu, která bude trvalou památkou na 21. Setkání, pokřtil Mgr. Alois Heger.

Velice důstojným pokračováním odpoledního programu bylo udílení cen Českého Permona v nejvýznačnější budově města – ve zcela zaplněném kostele sv. Kateřiny. Ceny předávala náměstkyně ministra kultury paní Anna Matoušková společně s předsedou SHHS ČR panem Miroslavem Šťastným.

V kategorii Hornický folklór byla cena udělena Českému klubu zlatokopů za dlouholetou propagaci rýžování zlata.

V kategorii Záchrana technických památek byla cena udělena Ing. Janu Borovi, majiteli firmy Limek APG, za z vlastních financí opravenou zdevastovanou památku – těžní věž Dolu Michael v Brandýsku.

V kategorii Počin roku nebyla letos cena udělena.

V kategorii Celoživotní dílo byly mimořádně uděleny ceny dvě. Dlouholetému pedagogovi VŠB TU Ostrava a významnému propagátorovi hornické práce Ing. Otakarovi Vavruškovi a bývalému předsedovi Hornicko – historického spolku pod Ralskem Ing. Janu Holinkovi in memoriam.

V kategorii Mimořádná cena pořadatele Setkání hornických a hutnických měst v příslušném roce byla cena udělena 1. místopředsedovi SHHS ČR Ing. Zdeňkovi Brázdovi, Ph.D.

Udílení cen obohatila svým zpěvem držitelka Ceny Thálie, sólistka opery v Ústí nad Labem, paní Anna Klamo.

Po tomto aktu se již mohli všichni účastníci zúčastnit kvalitního a bohatého programu Slavnosti města.

V podvečer, současně se stmíváním, pro větší efekt, předal primátor Statutárního města Chomutova pan Marek Hrabáč putovní světlo sv. Barbory zástupci Statutárního města Ostrava – pořadateli 22. Setkání v roce 2018 - do úschovy a opatrování. Po celý rok bude svítit v prostorách ostravského magistrátu do doby, než bude předáno dalšímu pořadateli Setkání – Statutárnímu městu Jihlava.

Díky Město Chomutove, bylo jsi spolu s mnoha nadšenými organizátory a jejich kamarády ochotnými kdykoli podat pomocnou ruku, se Severočeskými doly a.s. a dalšími sponzory, výborným a milým hostitelem.

Účastníci Setkání budou určitě vzpomínat na návštěvu největšího hnědouhelného dolu v naší zemi, Dolů Nástup, na návštěvu štoly na hřebenu Krušných hor v Měděnci, na návštěvu chomutovského pivovaru, na společný zpěv karmín (hornických písní), na setkání s kamarády.

Přijeďte se i vy podívat na další Setkání hornických a hutnických měst!

¹) Redakčně upravila Jitka Shrbená
Autor: Ing. Zdeněk Brázda, PhD.¹)
Foto: Archiv autora

Nové

Budoucnost úklidových technologií má jméno COMAC. Mimořádně účinný zametač CS 140 T EU6 si poradí bez vody

Zveřejněno 14.12. Společnost MTM Tech s.r.o. uvádí na český trh dvě novinky předního výrobce úklidové techniky COMAC, které zcela jistě zaujmou odbornou i laickou veřejnost. Důvodem očekávaného zájmu je patentovaná technologie pro čištění komunikací TwinAction System… jít na článek

Dotační program na stavební techniku

Zveřejněno 13.12. Chystáte se pořídit novou stavební techniku anebo o těchto investicích uvažujete? Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí dotační program na podporu rozvoje malých a středních podnikatelů. Řadě… jít na článek

Traktorbagr Cat 444F s úpravami, nad kterými zůstává rozum stát

Zveřejněno 11.12. Na konci roku jsme pro vás v časopise Stavební technika připravili hned několik novinek. Jednou z nich je nová rubrika Vaše technika, kde bychom rádi představovali zajímavé stroje našich čtenářů. První stroj, který vám dnes představíme, je rýpadlo… jít na článek